หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ข่าว/กิจกรรม
 
 

ช่องทางการติดต่อรับเรื่องร้องเรียน
4 พฤศจิกายน 2564 ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
คปสอ.บ้านม่วง ประชุมรับรองแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565
รพ.สต.ในสังกัด สสอ.บ้านม่วง ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 Sinovac เข็ม 1
สสอ.บ้านม่วง ทอดกฐินวัดป่าดงหวาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมอำเภอบ้านม่วง
12 ตุลาคม 2564 ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2564
รพ.สต.ในสังกัด สสอ.บ้านม่วง ให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19
นายณัฐพล มีพรหม หัวหน้า สสอ.บ้านม่วง ออกเยี่ยม รพ.สต.ที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอบ้านม่วง
สสอ.บ้านม่วงร่วมพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ใหม่/ทดแทน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
นายทองศักดิ์ ชายกวด สสอ.บ้านม่วง ร่วมงานกฐินวันป่าดงหวาย
ประชุมรับนโยบายกับท่าน สสอ. คนใหม่
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
อาชญากรรมและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
โครงการทำความดีด้วยใจ
ประเมินคัดเลือกสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ศูนย์ปฏิบัติการโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน (EOC) ไวรัสซิกา อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
การประชุมวิชาการ เชิดชูความดีภาคีเครือข่ายสกลนครน่าอยู่ ประจำปี 2258 ระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2558
ประเมินการจัดการขยะมูลฝอยอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร วันที่ 11 สิงหาคม 2558
เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสร็จพระราชดำเนินทรงติดตามและทรงเปิดโครงการจัดหาแหล่งน้ำ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วันอังคารที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
รับประเมินตำบลจัดการสุขภาพบูรณาการติดดาว รพ.สต.บ้านโคกสง่า เขตบริการสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2559 3 มิถุนายน 2559
ประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสิ่งแวดล้อม (EHA) ของเทศบาลตำบลบ้านม่วง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : sso.banmuang@gmail.com โทร 042-794119 โทรสาร 042-794119
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : พัชรี นินันตัง