หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ข่าว/กิจกรรม
 
 

โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสกลนคร สาขาอำเภอบ้านม่วง
รับบริจาคโลหิต อำเภอบ้านม่วง
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง
ออกตรวจ ให้คำแนะนำ และตรวจสารเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน สถานบริการ สถานประกอบการ อำเภอบ้านม่วง
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.มาย อำเภอบ้านม่วง
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง
ออกตรวจ ให้คำแนะนำ และตรวจสารเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน สถานบริการ สถานประกอบการ อำเภอบ้านม่วง
ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน อำเภอบ้านม่วง
ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอบ้านม่วง
ออกตรวจ ให้คำแนะนำ และตรวจสารเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน สถานบริการ สถานประกอบการ อำเภอบ้านม่วง
ประชุมคณะอนุกรรมการ พชอ. ประเด็น การสร้างเสริมภูมิต้านทานยาเสพติดเยาวชน คนบ้านม่วง (โครงการ TO BE NUMBER ONE)
ประชุมคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือประชาขนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖
ร่วมรับการประเมินเพื่อจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวช และยาเสพติดโรงพยาบาลชุมชน
พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอบ้านม่วง ด้านการเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายในครัวเรือน
ลงพื้นที่มอบสิ่งของแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง แม่และเด็ก อำเภอบ้านม่วง จากแหล่งกาชาดจังหวัดสกลนคร
ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง ศป.ปส.อ.บ้านม่วง ปี พ.ศ.๒๕๖๖
ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอบ้านม่วงครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
ประชุมเพื่อดำเนินงานการขึ้นทะเบียนหมอพร้อม DID ในภาพรวม คปสอ.บ้านม่วง
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอบ้านม่วง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ประกวดนำเสนอผลการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2566
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ด้วยวัคซีน Pfizer เข็มกระตุ้น ขอเชิญผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, หญิงตั้งครรภ์, พนักงานเทศบาล-อบต.,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ทุกท่านรับบริการฉีดวัคซีน
ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมคัดกรองมะเร็งเต้านม ตามโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ mammogram เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา
ฉีดวัดซีนกันเถอะ
สถานการณ์ COVID-19
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายงดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
การน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สถานการณ์ COVID-19 และสรุปยอดการฉีดวัค COVID-19 จ.สกลนคร ประจำวันที่ 9 ธ.ค. 65
นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง นพ.สสจ.สกลนคร แนะ "กลุ่ม 608 ควรฉีดวัคซีนโควิด 19 อย่างน้อย 4 เข็ม และวัคซีนใน จ.สกลนคร มีเพียงสำหรับคนทุกกลุ่มวัย สามารถเข้ารับบริการฉีดได้ที่ รพ. ใกล้บ้าน ทุกวัน (ตามวันเวลาราช
ร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เทศบาลตำบลบ้านม่วงประจำปีงบประมาณ 2566
สิทธิบัตรทอง 30 บาท รับร้องเรียนเรื่องร้องทุกข์ตลอด24ชั่วโมง
ออกตรวจเตือน เฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในเทศกาลลอยกระทง
อันตรายจากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส
กระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศ ยกเลิกโควิด-19 จากการเป็นโรคติดต่ออันตราย และกำหนดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่ 1 ต.ค.65 เป็นต้นไป
ประชุมการสอบสวนอุบัติเหตุรถยนต์ บริเวณลานจัดงานบุญ บ้านสามขา ตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ออกตรวจให้คำแนะนำสถานประกอบการและงานคอนเสิร์ต ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ปัญหาและอุปสรรคของประชาชนผู้รับบริการ/ให้บริการ/หน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการถ่ายโอนไป อบจ.
คปสอ.บ้านม่วงต้อนรับ คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปีงบประมาณ 2565
เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิ
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล, พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษ
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมิถุนายน 2565
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2565
กิจกรรมอบรมถวายความรู้พระสงฆ์ โยมอุปัฏฐาก ผู้ดูแล ผู้ปรุงอาหารและผู้จำหน่ายอาหาร เพื่อถวายพระสงฆ์ด้วยหลักสูตร 3อ. 2ส. การลด ละ เลิกบุหรี่และการถวายอาหารเพื่อสุขภาพแก่พระสงฆ์
นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย นำเสนอมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
นายณัฐพล มีพรหม สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วงร่วมประชุมช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วง
นายณัฐพล มีพรหม สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง ร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
ช่องทางการติดต่อรับเรื่องร้องเรียน
4 พฤศจิกายน 2564 ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
คปสอ.บ้านม่วง ประชุมรับรองแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565
รพ.สต.ในสังกัด สสอ.บ้านม่วง ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 Sinovac เข็ม 1
สสอ.บ้านม่วง ทอดกฐินวัดป่าดงหวาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมอำเภอบ้านม่วง
12 ตุลาคม 2564 ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2564
รพ.สต.ในสังกัด สสอ.บ้านม่วง ให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19
นายณัฐพล มีพรหม หัวหน้า สสอ.บ้านม่วง ออกเยี่ยม รพ.สต.ที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอบ้านม่วง
สสอ.บ้านม่วงร่วมพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ใหม่/ทดแทน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
นายทองศักดิ์ ชายกวด สสอ.บ้านม่วง ร่วมงานกฐินวันป่าดงหวาย
ประชุมรับนโยบายกับท่าน สสอ. คนใหม่
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
อาชญากรรมและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
โครงการทำความดีด้วยใจ
ประเมินคัดเลือกสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ศูนย์ปฏิบัติการโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน (EOC) ไวรัสซิกา อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
การประชุมวิชาการ เชิดชูความดีภาคีเครือข่ายสกลนครน่าอยู่ ประจำปี 2258 ระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2558
ประเมินการจัดการขยะมูลฝอยอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร วันที่ 11 สิงหาคม 2558
เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสร็จพระราชดำเนินทรงติดตามและทรงเปิดโครงการจัดหาแหล่งน้ำ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วันอังคารที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
รับประเมินตำบลจัดการสุขภาพบูรณาการติดดาว รพ.สต.บ้านโคกสง่า เขตบริการสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2559 3 มิถุนายน 2559
ประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสิ่งแวดล้อม (EHA) ของเทศบาลตำบลบ้านม่วง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : sso.banmuang@gmail.com โทร 042-794119 โทรสาร 042-794119
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : พัชรี นินันตัง