หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 16:16:00 - 16 ส.ค. 2562
2 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินการร้องเรียน รอบการประเมิน 11 เดือน 14:40:00 - 16 ส.ค. 2562
3 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 11:23:00 - 31 ก.ค 2562
4 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 13:39:00 - 30 มิ.ย. 2562
5 . ประกาศทั่วไป การเข้าถึงการรับบริการของประชาชน 09:37:00 - 02 มิ.ย. 2562
6 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 10:29:00 - 31 พ.ค. 2562
7 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 13:57:00 - 30 ม.ย. 2562
8 . ประกาศทั่วไป รายการขายทอดตลาด 14:33:00 - 24 ม.ย. 2562
9 . ประกาศในหน่วยงาน ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการ ในระดับดีเด่นและดีมาก 11:32:00 - 01 ม.ย. 2562
10 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 13:56:00 - 31 มี.ค. 2562
11 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานสรุปผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกัน 14:01:00 - 01 มี.ค. 2562
12 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 10:03:00 - 28 ก.พ. 2562
13 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 09:58:00 - 31 ม.ค. 2562
14 . ประกาศในหน่วยงาน บันทึกข้อตกลงร่วมมิในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 13:55:00 - 31 ธ.ค. 2561
15 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 09:51:00 - 31 ธ.ค. 2561
16 . ประกาศในหน่วยงาน การจัดตั้งกลุ่มไลน์ สสอ.บ้านม่วง 11:01:00 - 30 ธ.ค. 2561
17 . ประกาศในหน่วยงาน สรุปโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 10:04:00 - 30 ธ.ค. 2561
18 . ประกาศในหน่วยงาน แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือและปฏิบัติตามประกาศ 13:42:00 - 04 ธ.ค. 2561
19 . ประกาศในหน่วยงาน มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ผู... 13:25:00 - 03 ธ.ค. 2561
20 . ประกาศในหน่วยงาน แผนปีงบ 62 10:01:00 - 02 ธ.ค. 2561
21 . ประกาศในหน่วยงาน แผนโครงการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง 16:02:00 - 01 ธ.ค. 2561
22 . ประกาศในหน่วยงาน โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุก 15:26:00 - 01 ธ.ค. 2561
23 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 10:52:00 - 30 พ.ย. 2561
24 . ประกาศในหน่วยงาน คู่มือการปฏิบัติงาน 15:46:00 - 12 พ.ย. 2561
25 . ประกาศในหน่วยงาน กรอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 15:18:00 - 10 พ.ย. 2561
26 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อ... 14:23:00 - 10 พ.ย. 2561
27 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 10:43:00 - 31 ต.ค. 2561
28 . ประกาศในหน่วยงาน คำสั่งแนวทางการเผยแพร่ 10:21:00 - 31 ต.ค. 2561
29 . ประกาศในหน่วยงาน สรุปผลการดำเนินงาน คปสอ.บ้านม่วง 09:27:00 - 02 ต.ค. 2561
30 . ประกาศในหน่วยงาน แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามดารทุจริต 15:52:00 - 01 ต.ค. 2561
31 . ประกาศในหน่วยงาน คำสั่งแนวทางและมาตรการกำกับการติดตามการป้องกันการรับสินบน 14:22:00 - 01 ต.ค. 2561
32 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 10:22:00 - 01 ต.ค. 2561
33 . ประกาศทั่วไป การเข้าถึงการรับบริการของประชาชน 10:19:00 - 01 ต.ค. 2561
34 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 14:50:00 - 31 ก.ค 2561
35 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน เดือน กรกฏาคม 11:10:00 - 30 ก.ค 2561
36 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออก ม.8 ต.ดงหม้อทอง 05:32:00 - 10 ก.ค 2561
37 . ประกาศทั่วไป อารหารเป็นพิษ ต.หนองกวั่ง 05:32:00 - 10 ก.ค 2561
38 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออก ม.4 ต.โนนสะอาด 05:31:00 - 10 ก.ค 2561
39 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออก ม.2 ต.มาย 05:31:00 - 10 ก.ค 2561
40 . ประกาศในหน่วยงาน ไข้เลือดออก ม.9 ต.ดงหม้อทอง 05:30:00 - 10 ก.ค 2561
41 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออก ม.2 ต.หนองกวั่ง 05:30:00 - 10 ก.ค 2561
42 . ประกาศในหน่วยงาน ไข้เลือดออก ม.3 ต.หนองกวั่ง 05:29:00 - 10 ก.ค 2561
43 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออก ม.6 ต.หนองกวั่ง 05:29:00 - 10 ก.ค 2561
44 . ประกาศในหน่วยงาน ไข้เลือดออก ม.1 ต.บ่อแก้ว 05:28:00 - 10 ก.ค 2561
45 . ประกาศในหน่วยงาน ไข้เลือดออก ม.7 ต.มาย 05:28:00 - 10 ก.ค 2561
46 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออก ม.2 ต.บ่อแก้ว 05:28:00 - 10 ก.ค 2561
47 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออก ม.5 ต.ดงหม้อทองใต้ 05:27:00 - 10 ก.ค 2561
48 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออก ม.7 ต.ดงหม้อทองใต้ 05:27:00 - 10 ก.ค 2561
49 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออก ม.3 ต.ดงเหนือ 05:26:00 - 10 ก.ค 2561
50 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออก ม.7 ต.ดงเหนือ 05:26:00 - 10 ก.ค 2561
51 . ประกาศทั่วไป อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนรวมMMRต.หนองกวั่ง 05:24:00 - 10 ก.ค 2561
52 . ประกาศทั่วไป อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนรวมDTP2ต.หนองกวั่ง 05:23:00 - 10 ก.ค 2561
53 . ประกาศทั่วไป อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนรวมDTP้HB2ต.หนองกวั่ง 05:23:00 - 10 ก.ค 2561
54 . ประกาศทั่วไป อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนรวมDTPต.โนนสะอาด 05:22:00 - 10 ก.ค 2561
55 . ประกาศทั่วไป อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนรวมDTPต.หนองกวั่ง 05:20:00 - 10 ก.ค 2561
56 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน เดือน มิถุนายน 11:07:00 - 30 มิ.ย. 2561
57 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 14:34:00 - 29 มิ.ย. 2561
58 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 14:23:00 - 31 พ.ค. 2561
59 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน เดือน พฤษภาคม 11:02:00 - 31 พ.ค. 2561
60 . ประกาศทั่วไป ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 16:00:00 - 17 พ.ค. 2561
61 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 14:20:00 - 30 ม.ย. 2561
62 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน เดือน เมษายน 10:53:00 - 30 ม.ย. 2561
63 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2560 18:10:00 - 03 ม.ย. 2561
64 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2560 18:03:00 - 03 ม.ย. 2561
65 . ประกาศในหน่วยงาน แจ้งเวียนรายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ... 17:59:00 - 03 ม.ย. 2561
66 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่่ยงเรื่องประโยชน์ทับซ้อน 17:11:00 - 03 ม.ย. 2561
67 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10:17:00 - 02 ม.ย. 2561
68 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 09:43:00 - 30 มี.ค. 2561
69 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่ผลวิเคราะห์การจัดซื้อ 14:06:00 - 20 มี.ค. 2561
70 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้ฮ ปีงบ 61 14:00:00 - 20 มี.ค. 2561
71 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 13:42:00 - 28 ก.พ. 2561
72 . ประกาศทั่วไป สรุปรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 16:50:00 - 24 ก.พ. 2561
73 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 11:41:00 - 31 ม.ค. 2561
74 . ประกาศทั่วไป โครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรม 16:15:00 - 18 ม.ค. 2561
75 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานผลการอบรมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ท้บซ้อน 11:56:00 - 16 ม.ค. 2561
76 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 09:34:00 - 08 ม.ค. 2561
77 . ประกาศในหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 09:32:00 - 08 ม.ค. 2561
78 . ประกาศในหน่วยงาน แนวทางการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใส 13:23:00 - 29 ธ.ค. 2560
79 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 11:41:00 - 29 ธ.ค. 2560
80 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 09:24:00 - 25 ธ.ค. 2560
81 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน 16:49:00 - 22 ธ.ค. 2560
82 . ประกาศในหน่วยงาน คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/ศูนย์ดำรงธรรม 13:21:00 - 22 ธ.ค. 2560
83 . ประกาศทั่วไป ขั้นตอนการร้องเรียน 11:41:00 - 22 ธ.ค. 2560
84 . ประกาศทั่วไป สรุปรายงานการจัดซิ้อจัดจ้าง ปี 60 11:03:28 - 22 ธ.ค. 2560
85 . ประกาศทั่วไป คำส่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบภายใน 10:57:25 - 22 ธ.ค. 2560
86 . ประกาศทั่วไป แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้เสนองาน 10:53:41 - 22 ธ.ค. 2560
87 . ประกาศทั่วไป โครงการนิเทศ ติดตาม ควบคุมกำกับฯ 10:51:55 - 22 ธ.ค. 2560
88 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61 10:29:58 - 22 ธ.ค. 2560
89 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการการจัดสรรงบประมาณ ปี 61 10:28:18 - 22 ธ.ค. 2560
90 . ประกาศทั่วไป หนังแจ้งการจัดสรรงบประมาณ ปี 61 10:26:46 - 22 ธ.ค. 2560
91 . ประกาศในหน่วยงาน คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการข้อร้องเรียน 10:13:00 - 22 ธ.ค. 2560
92 . ประกาศทั่วไป โครงการเสนองบ 60 14:38:00 - 20 ธ.ค. 2560
93 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ 2560 14:56:00 - 18 ธ.ค. 2560
94 . ประกาศทั่วไป การดำเนินงานตามแผน 14:44:00 - 18 ธ.ค. 2560
95 . ประกาศทั่วไป คำสั่งอำเภอบ้านม่วง 2558 14:43:00 - 18 ธ.ค. 2560
96 . ประกาศทั่วไป คำสั่งอำเภอบ้านม่วง 2558 14:41:00 - 18 ธ.ค. 2560
97 . ประกาศทั่วไป คำสั่งอำเภอบ้านม่วง 2559 14:40:00 - 18 ธ.ค. 2560
98 . ประกาศทั่วไป แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 14:39:00 - 18 ธ.ค. 2560
99 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ ปีงบ 60 14:04:00 - 18 ธ.ค. 2560
100 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่ผลวิเคราะห์การจัดซื้อ ปีงบ 60 14:04:00 - 18 ธ.ค. 2560
101 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คำสั่งออกตรวจสอบภายใน 14:02:00 - 18 ธ.ค. 2560
102 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนปฏิบัติการ สสอ.61 14:01:00 - 18 ธ.ค. 2560
103 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ป์ 61 14:01:00 - 18 ธ.ค. 2560
104 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการตรวจสอบบุคลากร ผลประโยชน์ทับซ้อน 14:01:00 - 18 ธ.ค. 2560
105 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน สสอ ปี 61 13:58:00 - 18 ธ.ค. 2560
106 . ประกาศในหน่วยงาน แบบบันทึกการร้องเรียน 09:53:00 - 15 ธ.ค. 2560
107 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานคู่มือการปฏิบัติงาน 15:48:00 - 01 ธ.ค. 2560
108 . ประกาศในหน่วยงาน คู่มือการละเว้น 11:56:00 - 01 ธ.ค. 2560
109 . ประกาศในหน่วยงาน คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 14:24:00 - 30 พ.ย. 2560
110 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 13:40:00 - 30 พ.ย. 2560
111 . ประกาศในหน่วยงาน แนวทางการปฏิบัติงาน 13:07:00 - 20 พ.ย. 2560
112 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านงานพัสดุและด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒... 10:43:00 - 08 พ.ย. 2560
113 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 10:39:00 - 31 ต.ค. 2560
114 . ประกาศทั่วไป การตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้านใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ 21:03:12 - 05 ก.ค 2559
115 . ประกาศทั่วไป ขอประชาสัมพันธ์การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร 19:53:43 - 05 ก.ค 2559
116 . ประกาศในหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยตั้งใจงดดื่มเหล้าเทศกาลเข้าพรรษา ลงนามเข้าร่วมโครง... 19:48:40 - 05 ก.ค 2559
117 . ประกาศในหน่วยงาน แนวทางการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 19:35:26 - 05 ก.ค 2559
118 . ประกาศในหน่วยงาน ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 19:18:45 - 05 ก.ค 2559
119 . ประกาศในหน่วยงาน ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานบุหรี่สุราในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข้าประชุม 19:11:50 - 05 ก.ค 2559
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : - โทร 042-794119 โทรสาร 042-794119
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : วุฒธิสรรณ์ เกื้อหนุน
 HosThai.com