หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศทั่วไป MOIT5.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11:03:00 - 15 ธ.ค. 2564
2 . ประกาศทั่วไป MOIT5.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน 11:02:00 - 15 ธ.ค. 2564
3 . ประกาศทั่วไป MOIT5.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต... 11:01:00 - 15 ธ.ค. 2564
4 . ประกาศทั่วไป MOIT4 3.3 แบบฟอร์ม ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 08:59:00 - 15 ธ.ค. 2564
5 . ประกาศทั่วไป MOIT4 3.2 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ 08:58:00 - 15 ธ.ค. 2564
6 . ประกาศทั่วไป MOIT4 3.1 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 08:57:00 - 15 ธ.ค. 2564
7 . ประกาศทั่วไป MOIT4 2.3 แบบฟอร์มปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 08:32:00 - 15 ธ.ค. 2564
8 . ประกาศทั่วไป MOIT4 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 65 08:31:00 - 15 ธ.ค. 2564
9 . ประกาศทั่วไป MOIT4 2.1 บันทึกข้อความ รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 65 08:30:00 - 15 ธ.ค. 2564
10 . ประกาศทั่วไป MOIT4.1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11:01:00 - 02 ธ.ค. 2564
11 . ประกาศทั่วไป MOIT4.1.4 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ 11:00:00 - 02 ธ.ค. 2564
12 . ประกาศทั่วไป MOIT4.1.3 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... 10:58:00 - 02 ธ.ค. 2564
13 . ประกาศทั่วไป MOIT4.1.2 มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน 10:57:00 - 02 ธ.ค. 2564
14 . ประกาศทั่วไป MOIT4.1.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไ... 10:56:00 - 02 ธ.ค. 2564
15 . ประกาศทั่วไป MOIT3.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11:12:00 - 19 พ.ย. 2564
16 . ประกาศทั่วไป MOIT3.2 มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ... 11:11:00 - 19 พ.ย. 2564
17 . ประกาศทั่วไป MOIT3.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต... 11:10:00 - 19 พ.ย. 2564
18 . ประกาศทั่วไป MOIT2.16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 14:22:00 - 18 พ.ย. 2564
19 . ประกาศทั่วไป MOIT2.15 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริก... 14:21:00 - 18 พ.ย. 2564
20 . ประกาศทั่วไป MOIT2.14 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ตาม พรบ.ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ... 14:20:00 - 18 พ.ย. 2564
21 . ประกาศทั่วไป MOIT2.14 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ตาม พรบ.ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 14:20:00 - 18 พ.ย. 2564
22 . ประกาศทั่วไป MOIT2.13 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 14:19:00 - 18 พ.ย. 2564
23 . ประกาศทั่วไป MOIT2.13 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 14:19:00 - 18 พ.ย. 2564
24 . ประกาศทั่วไป MOIT2.12 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 14:18:00 - 18 พ.ย. 2564
25 . ประกาศทั่วไป MOIT2.11 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ 14:17:00 - 18 พ.ย. 2564
26 . ประกาศทั่วไป MOIT2.10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีข... 14:16:00 - 18 พ.ย. 2564
27 . ประกาศทั่วไป MOIT2.9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 14:15:00 - 18 พ.ย. 2564
28 . ประกาศทั่วไป MOIT2.4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 14:10:00 - 18 พ.ย. 2564
29 . ประกาศทั่วไป MOIT2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 14:09:00 - 18 พ.ย. 2564
30 . ประกาศทั่วไป MOIT2.1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 14:08:00 - 18 พ.ย. 2564
31 . ประกาศทั่วไป MOIT2.1.2 นโยบายของผู้บริหาร 14:02:00 - 18 พ.ย. 2564
32 . ประกาศทั่วไป MOIT2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 14:00:00 - 18 พ.ย. 2564
33 . ประกาศทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์ 14:31:00 - 16 พ.ย. 2564
34 . ประกาศทั่วไป MOIT1 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10:44:00 - 16 พ.ย. 2564
35 . ประกาศทั่วไป MOIT1 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่ว... 10:43:00 - 16 พ.ย. 2564
36 . ประกาศทั่วไป MOIT1 2.1 มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่... 10:42:00 - 16 พ.ย. 2564
37 . ประกาศทั่วไป MOIT1 1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10:33:00 - 16 พ.ย. 2564
38 . ประกาศทั่วไป MOIT1 1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอี... 10:32:00 - 16 พ.ย. 2564
39 . ประกาศทั่วไป MOIT1 1.2 มีคำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล... 10:31:00 - 16 พ.ย. 2564
40 . ประกาศทั่วไป MOIT1 1.1 มีบันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน... 10:30:00 - 16 พ.ย. 2564
41 . ประกาศทั่วไป ประกาศ แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและ... 14:45:00 - 14 มิ.ย. 2564
42 . ประกาศทั่วไป EB24.5 18:06:00 - 15 มี.ค. 2564
43 . ประกาศทั่วไป EB24.4 18:05:00 - 15 มี.ค. 2564
44 . ประกาศทั่วไป EB24.3 18:02:00 - 15 มี.ค. 2564
45 . ประกาศทั่วไป EB24.2 18:01:00 - 15 มี.ค. 2564
46 . ประกาศทั่วไป EB24.1 18:00:00 - 15 มี.ค. 2564
47 . ประกาศทั่วไป เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 17:38:00 - 15 มี.ค. 2564
48 . ประกาศทั่วไป EB23.4 17:37:00 - 15 มี.ค. 2564
49 . ประกาศทั่วไป EB23.3 17:36:00 - 15 มี.ค. 2564
50 . ประกาศทั่วไป EB23.2 17:35:00 - 15 มี.ค. 2564
51 . ประกาศทั่วไป EB23.1 17:34:00 - 15 มี.ค. 2564
52 . ประกาศทั่วไป EB22.5 17:24:00 - 15 มี.ค. 2564
53 . ประกาศทั่วไป EB22.4 17:23:00 - 15 มี.ค. 2564
54 . ประกาศทั่วไป EB22.3 17:22:00 - 15 มี.ค. 2564
55 . ประกาศทั่วไป EB22.2 17:21:00 - 15 มี.ค. 2564
56 . ประกาศทั่วไป EB22 1.2 โครงการ 17:20:00 - 15 มี.ค. 2564
57 . ประกาศทั่วไป EB22 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ 17:19:00 - 15 มี.ค. 2564
58 . ประกาศทั่วไป EB21.5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม 17:14:00 - 15 มี.ค. 2564
59 . ประกาศทั่วไป EB21.4 รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วย... 17:13:00 - 15 มี.ค. 2564
60 . ประกาศทั่วไป EB21.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร 17:12:00 - 15 มี.ค. 2564
61 . ประกาศทั่วไป EB21.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุ... 17:11:00 - 15 มี.ค. 2564
62 . ประกาศทั่วไป EB21 1.2 โครงการ 17:10:00 - 15 มี.ค. 2564
63 . ประกาศทั่วไป EB21 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 17:08:00 - 15 มี.ค. 2564
64 . ประกาศทั่วไป EB20.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัต... 16:23:00 - 15 มี.ค. 2564
65 . ประกาศทั่วไป EB20.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 16:22:00 - 15 มี.ค. 2564
66 . ประกาศทั่วไป EB20.2 แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตาม... 16:21:00 - 15 มี.ค. 2564
67 . ประกาศทั่วไป EB20.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บ... 16:20:00 - 15 มี.ค. 2564
68 . ประกาศทั่วไป EB19.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไ... 11:21:00 - 15 มี.ค. 2564
69 . ประกาศทั่วไป EB19.3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 11:20:00 - 15 มี.ค. 2564
70 . ประกาศทั่วไป EB19.2 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วย... 11:19:00 - 15 มี.ค. 2564
71 . ประกาศทั่วไป EB19.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโย... 11:18:00 - 15 มี.ค. 2564
72 . ประกาศทั่วไป EB18 2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็... 11:05:00 - 14 มี.ค. 2564
73 . ประกาศทั่วไป EB18 แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 11:04:00 - 14 มี.ค. 2564
74 . ประกาศทั่วไป EB18 แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม... 11:03:00 - 14 มี.ค. 2564
75 . ประกาศทั่วไป EB18 2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรม... 11:02:00 - 14 มี.ค. 2564
76 . ประกาศทั่วไป EB18 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็... 11:01:00 - 14 มี.ค. 2564
77 . ประกาศทั่วไป EB18 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 11:00:00 - 14 มี.ค. 2564
78 . ประกาศทั่วไป EB17.3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลั... 15:12:00 - 13 มี.ค. 2564
79 . ประกาศทั่วไป EB17.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... 15:11:00 - 13 มี.ค. 2564
80 . ประกาศทั่วไป EB17.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและล... 15:10:00 - 13 มี.ค. 2564
81 . ประกาศทั่วไป EB16.4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 13:43:00 - 13 มี.ค. 2564
82 . ประกาศทั่วไป EB16.3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการในไตรมาสที... 13:42:00 - 13 มี.ค. 2564
83 . ประกาศทั่วไป EB16.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 13:41:00 - 13 มี.ค. 2564
84 . ประกาศทั่วไป EB16.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญ... 13:40:00 - 13 มี.ค. 2564
85 . ประกาศทั่วไป EB15.4 หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. 13:13:00 - 13 มี.ค. 2564
86 . ประกาศทั่วไป EB15.3 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ 13:12:00 - 13 มี.ค. 2564
87 . ประกาศทั่วไป EB15.2 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้... 13:11:00 - 13 มี.ค. 2564
88 . ประกาศทั่วไป EB15.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บ... 13:10:00 - 13 มี.ค. 2564
89 . ประกาศทั่วไป EB14.4 หนังสือแจ้งเวียน 13:04:00 - 13 มี.ค. 2564
90 . ประกาศทั่วไป EB14.3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ... 13:02:00 - 13 มี.ค. 2564
91 . ประกาศทั่วไป EB14.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ 13:01:00 - 13 มี.ค. 2564
92 . ประกาศทั่วไป EB14.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาต 13:00:00 - 13 มี.ค. 2564
93 . ประกาศทั่วไป EB13.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกัน... 12:23:00 - 13 มี.ค. 2564
94 . ประกาศทั่วไป EB13.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 12:22:00 - 13 มี.ค. 2564
95 . ประกาศทั่วไป EB13.2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 12:21:00 - 13 มี.ค. 2564
96 . ประกาศทั่วไป EB13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพ... 12:20:00 - 13 มี.ค. 2564
97 . ประกาศทั่วไป EB12.6 12:15:00 - 13 มี.ค. 2564
98 . ประกาศทั่วไป EB12.5 12:14:00 - 13 มี.ค. 2564
99 . ประกาศทั่วไป EB12.4 12:13:00 - 13 มี.ค. 2564
100 . ประกาศทั่วไป EB12.3 12:12:00 - 13 มี.ค. 2564
101 . ประกาศทั่วไป EB12.2 12:11:00 - 13 มี.ค. 2564
102 . ประกาศทั่วไป EB12 1.2 12:10:00 - 13 มี.ค. 2564
103 . ประกาศทั่วไป EB12 1.1 12:09:00 - 13 มี.ค. 2564
104 . ประกาศทั่วไป EB 11 บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรี... 12:01:00 - 13 มี.ค. 2564
105 . ประกาศทั่วไป EB10.4 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน 11:28:00 - 13 มี.ค. 2564
106 . ประกาศทั่วไป 10.3 12 เดือน สรุปข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 11:11:00 - 13 มี.ค. 2564
107 . ประกาศทั่วไป 10.3 6 เดือน สรุปข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 11:10:00 - 13 มี.ค. 2564
108 . ประกาศทั่วไป EB10.2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร... 11:06:00 - 13 มี.ค. 2564
109 . ประกาศทั่วไป EB10.1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้า... 11:05:00 - 13 มี.ค. 2564
110 . ประกาศทั่วไป EB9 5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม 09:04:00 - 13 มี.ค. 2564
111 . ประกาศทั่วไป EB9 4. รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างแ... 09:03:00 - 13 มี.ค. 2564
112 . ประกาศทั่วไป EB9 3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท... 09:02:00 - 13 มี.ค. 2564
113 . ประกาศทั่วไป EB9.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการ... 09:01:00 - 13 มี.ค. 2564
114 . ประกาศทั่วไป EB9 1.2 โครงการ 09:00:00 - 13 มี.ค. 2564
115 . ประกาศทั่วไป EB 9 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 08:59:00 - 13 มี.ค. 2564
116 . ประกาศทั่วไป EB 8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับ... 14:28:00 - 12 มี.ค. 2564
117 . ประกาศทั่วไป EB8.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระ... 14:07:00 - 12 มี.ค. 2564
118 . ประกาศทั่วไป EB 8 ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ... 13:13:00 - 12 มี.ค. 2564
119 . ประกาศทั่วไป EB 8 ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ... 13:12:00 - 12 มี.ค. 2564
120 . ประกาศทั่วไป EB7 5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 11:45:00 - 12 มี.ค. 2564
121 . ประกาศทั่วไป EB7.4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. ... 11:00:00 - 12 มี.ค. 2564
122 . ประกาศทั่วไป EB7.2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้า... 11:03:00 - 11 มี.ค. 2564
123 . ประกาศทั่วไป EB7.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง 11:02:00 - 11 มี.ค. 2564
124 . ประกาศทั่วไป EB6.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 11:01:00 - 11 มี.ค. 2564
125 . ประกาศทั่วไป EB6.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงา... 11:00:00 - 11 มี.ค. 2564
126 . ประกาศทั่วไป EB 5.2 10:57:00 - 11 มี.ค. 2564
127 . ประกาศทั่วไป EB5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเ... 10:56:00 - 11 มี.ค. 2564
128 . ประกาศทั่วไป ชุดจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 ชุดที่ 2 16:16:00 - 09 มี.ค. 2564
129 . ประกาศทั่วไป ชุดจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 ชุดที่ 1 16:15:00 - 09 มี.ค. 2564
130 . ประกาศทั่วไป ชุดจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 ชุดที่ 2 16:14:00 - 09 มี.ค. 2564
131 . ประกาศทั่วไป ชุดจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 ชุดที่ 1 16:13:00 - 09 มี.ค. 2564
132 . ประกาศทั่วไป ชุดจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ชุดที่ 2 16:12:00 - 09 มี.ค. 2564
133 . ประกาศทั่วไป ชุดจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ชุดที่ 1 16:11:00 - 09 มี.ค. 2564
134 . ประกาศทั่วไป ชุดจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ชุดที่ 2 16:10:00 - 09 มี.ค. 2564
135 . ประกาศทั่วไป ชุดจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ชุดที่ 1 16:09:00 - 09 มี.ค. 2564
136 . ประกาศทั่วไป EB4 3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 15:46:00 - 09 มี.ค. 2564
137 . ประกาศทั่วไป EB4 3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง... 15:43:00 - 09 มี.ค. 2564
138 . ประกาศทั่วไป EB4 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประ... 15:41:00 - 09 มี.ค. 2564
139 . ประกาศทั่วไป EB4 2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไ... 14:58:00 - 09 มี.ค. 2564
140 . ประกาศทั่วไป EB4 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บ... 14:37:00 - 09 มี.ค. 2564
141 . ประกาศทั่วไป EB3.1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผ... 14:31:00 - 09 มี.ค. 2564
142 . ประกาศทั่วไป EB3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... 14:31:00 - 09 มี.ค. 2564
143 . ประกาศทั่วไป EB 2.9.5 16:31:00 - 08 มี.ค. 2564
144 . ประกาศทั่วไป EB 2.9.3 16:30:00 - 08 มี.ค. 2564
145 . ประกาศทั่วไป EB2.8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 16:29:00 - 08 มี.ค. 2564
146 . ประกาศทั่วไป EB2.7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 16:28:00 - 08 มี.ค. 2564
147 . ประกาศทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์ 15:41:00 - 08 มี.ค. 2564
148 . ประกาศทั่วไป EB1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11:46:00 - 08 มี.ค. 2564
149 . ประกาศทั่วไป ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 16:14:00 - 22 ธ.ค. 2563
150 . ประกาศทั่วไป สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 14:17:00 - 14 ธ.ค. 2563
151 . ประกาศทั่วไป หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือก... 12:09:00 - 11 ธ.ค. 2563
152 . ประกาศทั่วไป ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวล... 11:56:00 - 11 ธ.ค. 2563
153 . ประกาศทั่วไป หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติ... 11:55:00 - 11 ธ.ค. 2563
154 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 13:10:00 - 09 ธ.ค. 2563
155 . ประกาศทั่วไป หนังสือจัดสรรงบประมาณปีงบ 64 12:10:00 - 09 ธ.ค. 2563
156 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 12:07:00 - 09 ธ.ค. 2563
157 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12:06:00 - 09 ธ.ค. 2563
158 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 12:06:00 - 09 ธ.ค. 2563
159 . ประกาศทั่วไป คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและคู่มือทุจริต 10:33:00 - 08 ธ.ค. 2563
160 . ประกาศทั่วไป ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น ... 11:30:00 - 07 ธ.ค. 2563
161 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธ... 10:11:00 - 07 ธ.ค. 2563
162 . ประกาศทั่วไป คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์... 09:54:00 - 07 ธ.ค. 2563
163 . ประกาศทั่วไป หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนว... 12:18:00 - 01 ต.ค. 2563
164 . ประกาศทั่วไป คำสั่งปลดปิด 12:01:00 - 01 ต.ค. 2563
165 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 10:44:00 - 01 ต.ค. 2563
166 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส 1-4 09:50:00 - 26 ส.ค. 2563
167 . ประกาศทั่วไป การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนประจำปีของหน่วยงาน 14:36:00 - 25 ส.ค. 2563
168 . ประกาศทั่วไป การกำกับติดตามและรายงานสรุปข้อร้องเรียน รอบ 12 เดือน 09:00:00 - 25 ส.ค. 2563
169 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการติดตามโครงการ พชอ. อำเภอบ้านม่วง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 13:57:00 - 03 ส.ค. 2563
170 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมและรายงานผลการกำกับติดตามตามแผน 09:53:00 - 11 มิ.ย. 2563
171 . ประกาศทั่วไป ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก 15:42:00 - 01 ม.ย. 2563
172 . ประกาศทั่วไป การกำกับติดตามและรายงานสรุปข้อร้องเรียน รอบ 6 เดือน 08:54:00 - 31 มี.ค. 2563
173 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินมาตรการป้องกันการทุจริต 16:09:00 - 15 มี.ค. 2563
174 . ประกาศทั่วไป โครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 15:21:00 - 04 มี.ค. 2563
175 . ประกาศทั่วไป การเข้าถึงการรับบริการของประชาชน 09:37:00 - 04 มี.ค. 2563
176 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกัน 16:05:00 - 02 มี.ค. 2563
177 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 16:33:00 - 13 ก.พ. 2563
178 . ประกาศทั่วไป โครงการประชุมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) /รายงานการประชุม/แผนติดตาม อำเภอบ... 14:05:00 - 22 ม.ค. 2563
179 . ประกาศทั่วไป ชมรม STRONG รายงานการประชุม 10:03:00 - 10 ม.ค. 2563
180 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการ ปีงบ 2563 14:15:00 - 06 ธ.ค. 2562
181 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กา... 13:22:00 - 02 ธ.ค. 2562
182 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการ คปสอ.บ้านม่วง ปีงบ 2563 และแผนปฏิบัติการ สสอ.บ้านม่วง ปีงบ 2563 10:46:00 - 15 พ.ย. 2562
183 . ประกาศทั่วไป แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 17:15:00 - 08 พ.ย. 2562
184 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 15:18:00 - 08 พ.ย. 2562
185 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อ... 13:47:00 - 08 พ.ย. 2562
186 . ประกาศทั่วไป คู่มือระบบป้องกัน ตรวจสอบเพื่อป้องกัน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 15:46:00 - 07 พ.ย. 2562
187 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อตกลงร่วมมิในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 13:55:00 - 31 ต.ค. 2562
188 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 15:28:00 - 30 ต.ค. 2562
189 . ประกาศทั่วไป การจัดตั้งกลุ่มไลน์ STRONG สสอ.บ้านม่วง กฎระเบียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 11:46:00 - 30 ต.ค. 2562
190 . ประกาศทั่วไป การเข้าถึงการรับบริการของประชาชน 14:00:00 - 07 ต.ค. 2562
191 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 15:17:00 - 01 ต.ค. 2562
192 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงาน คปสอ.บ้านม่วง 11:06:00 - 01 ต.ค. 2562
193 . ประกาศทั่วไป คำสั่งแนวทางการเผยแพร่ 10:38:00 - 01 ต.ค. 2562
194 . ประกาศทั่วไป คำสั่งแนวทางและมาตรการกำกับการติดตามการป้องกันการรับสินบน 09:42:00 - 01 ต.ค. 2562
195 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ... 09:21:00 - 30 ก.ย. 2562
196 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินการร้องเรียน รอบการประเมิน 11 เดือน 14:40:00 - 16 ส.ค. 2562
197 . ประกาศทั่วไป รายการขายทอดตลาด 14:33:00 - 24 ม.ย. 2562
198 . ประกาศทั่วไป การเข้าถึงการรับบริการของประชาชน 10:19:00 - 01 ต.ค. 2561
199 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 14:50:00 - 31 ก.ค 2561
200 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน เดือน กรกฏาคม 11:10:00 - 30 ก.ค 2561
201 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออก ม.8 ต.ดงหม้อทอง 05:32:00 - 10 ก.ค 2561
202 . ประกาศทั่วไป อารหารเป็นพิษ ต.หนองกวั่ง 05:32:00 - 10 ก.ค 2561
203 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออก ม.4 ต.โนนสะอาด 05:31:00 - 10 ก.ค 2561
204 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออก ม.2 ต.มาย 05:31:00 - 10 ก.ค 2561
205 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออก ม.2 ต.หนองกวั่ง 05:30:00 - 10 ก.ค 2561
206 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออก ม.6 ต.หนองกวั่ง 05:29:00 - 10 ก.ค 2561
207 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออก ม.2 ต.บ่อแก้ว 05:28:00 - 10 ก.ค 2561
208 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออก ม.5 ต.ดงหม้อทองใต้ 05:27:00 - 10 ก.ค 2561
209 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออก ม.7 ต.ดงหม้อทองใต้ 05:27:00 - 10 ก.ค 2561
210 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออก ม.3 ต.ดงเหนือ 05:26:00 - 10 ก.ค 2561
211 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออก ม.7 ต.ดงเหนือ 05:26:00 - 10 ก.ค 2561
212 . ประกาศทั่วไป อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนรวมMMRต.หนองกวั่ง 05:24:00 - 10 ก.ค 2561
213 . ประกาศทั่วไป อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนรวมDTP2ต.หนองกวั่ง 05:23:00 - 10 ก.ค 2561
214 . ประกาศทั่วไป อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนรวมDTP้HB2ต.หนองกวั่ง 05:23:00 - 10 ก.ค 2561
215 . ประกาศทั่วไป อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนรวมDTPต.โนนสะอาด 05:22:00 - 10 ก.ค 2561
216 . ประกาศทั่วไป อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนรวมDTPต.หนองกวั่ง 05:20:00 - 10 ก.ค 2561
217 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน เดือน มิถุนายน 11:07:00 - 30 มิ.ย. 2561
218 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 14:34:00 - 29 มิ.ย. 2561
219 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 14:23:00 - 31 พ.ค. 2561
220 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน เดือน พฤษภาคม 11:02:00 - 31 พ.ค. 2561
221 . ประกาศทั่วไป ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 16:00:00 - 17 พ.ค. 2561
222 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 14:20:00 - 30 ม.ย. 2561
223 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน เดือน เมษายน 10:53:00 - 30 ม.ย. 2561
224 . ประกาศทั่วไป สรุปรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 16:50:00 - 24 ก.พ. 2561
225 . ประกาศทั่วไป โครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรม 16:15:00 - 18 ม.ค. 2561
226 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน 16:49:00 - 22 ธ.ค. 2560
227 . ประกาศทั่วไป ขั้นตอนการร้องเรียน 11:41:00 - 22 ธ.ค. 2560
228 . ประกาศทั่วไป สรุปรายงานการจัดซิ้อจัดจ้าง ปี 60 11:03:28 - 22 ธ.ค. 2560
229 . ประกาศทั่วไป คำส่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบภายใน 10:57:25 - 22 ธ.ค. 2560
230 . ประกาศทั่วไป แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้เสนองาน 10:53:41 - 22 ธ.ค. 2560
231 . ประกาศทั่วไป โครงการนิเทศ ติดตาม ควบคุมกำกับฯ 10:51:55 - 22 ธ.ค. 2560
232 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61 10:29:58 - 22 ธ.ค. 2560
233 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการการจัดสรรงบประมาณ ปี 61 10:28:18 - 22 ธ.ค. 2560
234 . ประกาศทั่วไป คำสั่งอำเภอบ้านม่วง 2558 14:43:00 - 18 ธ.ค. 2560
235 . ประกาศทั่วไป คำสั่งอำเภอบ้านม่วง 2558 14:41:00 - 18 ธ.ค. 2560
236 . ประกาศทั่วไป คำสั่งอำเภอบ้านม่วง 2559 14:40:00 - 18 ธ.ค. 2560
237 . ประกาศทั่วไป แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 14:39:00 - 18 ธ.ค. 2560
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : sso.banmuang@gmail.com โทร 042-794119 โทรสาร 042-794119
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : พัชรี นินันตัง