หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศทั่วไป รายละเอียดภาษี พ.ศ.2566 14:42:00 - 09 ม.ค. 2566
2 . ประกาศทั่วไป รายละเอียดภาษี พ.ศ.2565 14:40:00 - 09 ม.ค. 2566
3 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.11 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 (บันทึกรายงาน) 01:54:00 - 29 ธ.ค. 2565
4 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.11 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 01:53:00 - 29 ธ.ค. 2565
5 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.10 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 (บันทึกรายงาน) 01:52:00 - 29 ธ.ค. 2565
6 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.10 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 01:51:00 - 29 ธ.ค. 2565
7 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.18.5.2 แบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2565 22:48:00 - 28 ธ.ค. 2565
8 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.18.5.3 แบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2565 22:48:00 - 28 ธ.ค. 2565
9 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.18.5.1 แบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565 22:46:00 - 28 ธ.ค. 2565
10 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอ... 22:44:00 - 28 ธ.ค. 2565
11 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2566 22:42:00 - 28 ธ.ค. 2565
12 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2566 (แผน) 22:39:00 - 28 ธ.ค. 2565
13 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2566 22:37:00 - 28 ธ.ค. 2565
14 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2565 22:34:00 - 28 ธ.ค. 2565
15 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.17 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการทุจริตและพฤติมิชอบ ปี 2566 22:31:00 - 28 ธ.ค. 2565
16 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ปี 2566 22:29:00 - 28 ธ.ค. 2565
17 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.15.2 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ 22:26:00 - 28 ธ.ค. 2565
18 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.15.1 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ 22:23:00 - 28 ธ.ค. 2565
19 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.14 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 22:15:00 - 28 ธ.ค. 2565
20 . ประกาศทั่วไป MOIT2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 22:08:00 - 28 ธ.ค. 2565
21 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.6 คณะกรรมการจริยธรรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 22:06:00 - 28 ธ.ค. 2565
22 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.5 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 21:56:00 - 28 ธ.ค. 2565
23 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.3 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 16:24:00 - 28 ธ.ค. 2565
24 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 16:14:00 - 28 ธ.ค. 2565
25 . ประกาศทั่วไป MOIT2แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน 15:56:00 - 28 ธ.ค. 2565
26 . ประกาศทั่วไป MOIT2.2วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 15:46:00 - 28 ธ.ค. 2565
27 . ประกาศทั่วไป MOIT2.1.8ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 15:45:00 - 28 ธ.ค. 2565
28 . ประกาศทั่วไป MOIT2.1.4ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564. 15:42:00 - 28 ธ.ค. 2565
29 . ประกาศทั่วไป MOIT2.1.2,2.8นโยบายของผู้บริหาร 15:40:00 - 28 ธ.ค. 2565
30 . ประกาศทั่วไป MOIT2.13คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน-ทุจริต 15:39:00 - 28 ธ.ค. 2565
31 . ประกาศทั่วไป MOIT2.12คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน 15:35:00 - 28 ธ.ค. 2565
32 . ประกาศทั่วไป MOIT2.9แผนปฏิบัติการประจำปี 2566 คปสอ.บ้านม่วง.rar 15:32:00 - 28 ธ.ค. 2565
33 . ประกาศทั่วไป MOIT2.7ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี 15:30:00 - 28 ธ.ค. 2565
34 . ประกาศทั่วไป MOIT2.1.4ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกระทรวง 15:27:00 - 28 ธ.ค. 2565
35 . ประกาศทั่วไป MOIT2.1.1ข้อมูลพื้นฐานของผู้บริหาร 15:21:00 - 28 ธ.ค. 2565
36 . ประกาศทั่วไป MOIT5.3แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อ 14:19:00 - 28 ธ.ค. 2565
37 . ประกาศทั่วไป MOIT5.2.3แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 14:17:00 - 28 ธ.ค. 2565
38 . ประกาศทั่วไป MOIT5.2.2แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 14:15:00 - 28 ธ.ค. 2565
39 . ประกาศทั่วไป MOIT5.2.1แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 14:08:00 - 28 ธ.ค. 2565
40 . ประกาศทั่วไป MOIT5.1บันทึกข้อความรายงานจัดซื้อ ไตรมาส1 14:05:00 - 28 ธ.ค. 2565
41 . ประกาศทั่วไป MOIT4.3.3แบบฟอร์ม ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 13:58:00 - 28 ธ.ค. 2565
42 . ประกาศทั่วไป MOIT4.3.2หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน 13:51:00 - 28 ธ.ค. 2565
43 . ประกาศทั่วไป MOIT4.3.1บันทึกข้อความหนังสือแจ้งเวียน 13:49:00 - 28 ธ.ค. 2565
44 . ประกาศทั่วไป MOIT4.2.1บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมำณ พ... 13:44:00 - 28 ธ.ค. 2565
45 . ประกาศทั่วไป MOIT4.2.3แบบฟอร์ม ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 13:42:00 - 28 ธ.ค. 2565
46 . ประกาศทั่วไป MOIT4.2.2รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 13:38:00 - 28 ธ.ค. 2565
47 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 12:53:00 - 28 ธ.ค. 2565
48 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล 12:52:00 - 28 ธ.ค. 2565
49 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.1 บันทึกข้อความและขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ 12:51:00 - 28 ธ.ค. 2565
50 . ประกาศทั่วไป MOIT 1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 12:48:00 - 28 ธ.ค. 2565
51 . ประกาศทั่วไป MOIT 1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล 12:47:00 - 28 ธ.ค. 2565
52 . ประกาศทั่วไป MOIT 1.2 คำสั่ง ประกาศในการเผยแพร่ข้อมูล 12:46:00 - 28 ธ.ค. 2565
53 . ประกาศทั่วไป MOIT 1.1 บันทึกข้อความและขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูล 12:45:00 - 28 ธ.ค. 2565
54 . ประกาศทั่วไป MOIT4.1.1,4.1.4บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 11:34:00 - 28 ธ.ค. 2565
55 . ประกาศทั่วไป MOIT4.1.5แบบฟอร์ม ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สสอ.บ้า... 11:29:00 - 28 ธ.ค. 2565
56 . ประกาศทั่วไป MOIT4.1.3.2แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 สสอ.บ้านม่วง 11:27:00 - 28 ธ.ค. 2565
57 . ประกาศทั่วไป MOIT4.1.3.1แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 หน่วยงาน สสอ.บ้านม่วง 11:22:00 - 28 ธ.ค. 2565
58 . ประกาศทั่วไป MOIT4.1.2หนังสือแจ้งการจัดสรรตามภารกิจพื้นฐาน 11:17:00 - 28 ธ.ค. 2565
59 . ประกาศทั่วไป MOIT3.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11:00:00 - 28 ธ.ค. 2565
60 . ประกาศทั่วไป MOIT3.2รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 10:54:00 - 28 ธ.ค. 2565
61 . ประกาศทั่วไป MOIT3.1บันทึกที่มีผู้บริหารรายงานการวิเคราะห์ 10:50:00 - 28 ธ.ค. 2565
62 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.1.8 ช่องทางการรับความคิดเห็น 16:40:00 - 27 ธ.ค. 2565
63 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.1.4 ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 16:24:00 - 27 ธ.ค. 2565
64 . ประกาศทั่วไป MOIT1.1บันทึกและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ 16:08:00 - 27 ธ.ค. 2565
65 . ประกาศทั่วไป MOIT2.1.5 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 16:01:00 - 27 ธ.ค. 2565
66 . ประกาศทั่วไป MOIT2.1.2 นโยบายผู้บริหาร 15:44:00 - 27 ธ.ค. 2565
67 . ประกาศทั่วไป MOIT2.1.1 ข้อมูลพื้นฐานผู้บริหาร 15:42:00 - 27 ธ.ค. 2565
68 . ประกาศทั่วไป ระเบียบสิทธิการลา 13:12:00 - 04 พ.ย. 2565
69 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 14:35:00 - 09 พ.ค. 2565
70 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มลาพักผ่อน 15:32:00 - 06 พ.ค. 2565
71 . ประกาศทั่วไป รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2565 10:39:00 - 04 พ.ค. 2565
72 . ประกาศทั่วไป รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2565 14:37:00 - 07 ม.ย. 2565
73 . ประกาศทั่วไป MOIT23.4.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10:08:00 - 23 มี.ค. 2565
74 . ประกาศทั่วไป MOIT23.4.3 Print Screen หน้าจอ Google Form ไปวางในระบบ MITAS 10:07:00 - 23 มี.ค. 2565
75 . ประกาศทั่วไป MOIT23.4.2 Print Screen หน้าจอ Google Form 10:06:00 - 23 มี.ค. 2565
76 . ประกาศทั่วไป MOIT23.4.1 มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปั... 10:05:00 - 23 มี.ค. 2565
77 . ประกาศทั่วไป MOIT23.4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ 10:04:00 - 23 มี.ค. 2565
78 . ประกาศทั่วไป MOIT23.3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ใน... 10:03:00 - 23 มี.ค. 2565
79 . ประกาศทั่วไป MOIT23.2 มีประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศใ... 10:02:00 - 23 มี.ค. 2565
80 . ประกาศทั่วไป MOIT23.1 มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิ... 10:01:00 - 23 มี.ค. 2565
81 . ประกาศทั่วไป MOIT22.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 08:35:00 - 21 มี.ค. 2565
82 . ประกาศทั่วไป MOIT22.4 มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 08:34:00 - 21 มี.ค. 2565
83 . ประกาศทั่วไป MOIT22.3 มีกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต 08:33:00 - 21 มี.ค. 2565
84 . ประกาศทั่วไป MOIT22.2 มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 08:32:00 - 21 มี.ค. 2565
85 . ประกาศทั่วไป MOIT22.1 มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 08:31:00 - 21 มี.ค. 2565
86 . ประกาศทั่วไป MOIT21.6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 08:27:00 - 21 มี.ค. 2565
87 . ประกาศทั่วไป MOIT21.5 มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม 08:26:00 - 21 มี.ค. 2565
88 . ประกาศทั่วไป MOIT21.4 มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้ 08:25:00 - 21 มี.ค. 2565
89 . ประกาศทั่วไป MOIT21.3 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรม 08:24:00 - 21 มี.ค. 2565
90 . ประกาศทั่วไป MOIT21.2 มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม 08:23:00 - 21 มี.ค. 2565
91 . ประกาศทั่วไป MOIT21.1.2 โครงการ 08:22:00 - 21 มี.ค. 2565
92 . ประกาศทั่วไป MOIT21.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 08:21:00 - 21 มี.ค. 2565
93 . ประกาศทั่วไป ไตรมาส 4 MOIT20.3 แบบฟอร์ม 08:16:00 - 21 มี.ค. 2565
94 . ประกาศทั่วไป ไตรมาส 4 MOIT20.2 มีรายงานการเรี่ยไร 08:15:00 - 21 มี.ค. 2565
95 . ประกาศทั่วไป ไตรมาส 4 MOIT20.1 มีบันทึกข้อความ 08:14:00 - 21 มี.ค. 2565
96 . ประกาศทั่วไป MOIT20.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 08:13:00 - 21 มี.ค. 2565
97 . ประกาศทั่วไป MOIT20.2 มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระ... 08:12:00 - 21 มี.ค. 2565
98 . ประกาศทั่วไป MOIT20.1 มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ 08:11:00 - 21 มี.ค. 2565
99 . ประกาศทั่วไป MOIT19.9 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ 08:09:00 - 21 มี.ค. 2565
100 . ประกาศทั่วไป MOIT19.8 มีกิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG 08:08:00 - 21 มี.ค. 2565
101 . ประกาศทั่วไป MOIT19.7 มีรายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG 08:07:00 - 21 มี.ค. 2565
102 . ประกาศทั่วไป MOIT19.6 มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG 08:06:00 - 21 มี.ค. 2565
103 . ประกาศทั่วไป MOIT19.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ 08:05:00 - 21 มี.ค. 2565
104 . ประกาศทั่วไป MOIT19.4 มีบันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม 08:04:00 - 21 มี.ค. 2565
105 . ประกาศทั่วไป MOIT19.3 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 08:03:00 - 21 มี.ค. 2565
106 . ประกาศทั่วไป MOIT19.2 มีแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้... 08:02:00 - 21 มี.ค. 2565
107 . ประกาศทั่วไป MOIT19.1 มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง 08:00:00 - 21 มี.ค. 2565
108 . ประกาศทั่วไป MOIT18.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ 15:15:00 - 17 มี.ค. 2565
109 . ประกาศทั่วไป MOIT18.4 มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ 15:14:00 - 17 มี.ค. 2565
110 . ประกาศทั่วไป MOIT18.3 มีรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 15:13:00 - 17 มี.ค. 2565
111 . ประกาศทั่วไป MOIT18.2 มีสรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง 15:12:00 - 17 มี.ค. 2565
112 . ประกาศทั่วไป MOIT18.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุม 15:11:00 - 17 มี.ค. 2565
113 . ประกาศทั่วไป ไตรมาส 4 MOIT17.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ ชมรมจริยธรรม 14:12:00 - 17 มี.ค. 2565
114 . ประกาศทั่วไป ไตรมาส 4 MOIT17.2 รายงานผลการกำกับติดตาม ชมรมจริยธรรม 14:11:00 - 17 มี.ค. 2565
115 . ประกาศทั่วไป ไตรมาส 4 MOIT17.1 มีบันทึกข้อความเสนอ ชมรมจริยธรรม 14:10:00 - 17 มี.ค. 2565
116 . ประกาศทั่วไป ไตรมาส 4 MOIT17.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ แผนปฏิบัติการป้องกัน 14:09:00 - 17 มี.ค. 2565
117 . ประกาศทั่วไป ไตรมาส 4 MOIT17.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 14:08:00 - 17 มี.ค. 2565
118 . ประกาศทั่วไป ไตรมาส 4 MOIT17.1 มีบันทึกข้อความเสนอ แผนปฏิบัติการป้องกัน 14:07:00 - 17 มี.ค. 2565
119 . ประกาศทั่วไป MOIT17.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ ชมรมจริยธรรม 14:06:00 - 17 มี.ค. 2565
120 . ประกาศทั่วไป MOIT17.2 รายงานผลการกำกับติดตาม ชมรมจริยธรรม 14:05:00 - 17 มี.ค. 2565
121 . ประกาศทั่วไป MOIT17.1 มีบันทึกข้อความเสนอ ชมรมจริยธรรม 14:04:00 - 17 มี.ค. 2565
122 . ประกาศทั่วไป MOIT17.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ แผนปฏิบัติการป้องกัน 14:03:00 - 17 มี.ค. 2565
123 . ประกาศทั่วไป MOIT17.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 14:02:00 - 17 มี.ค. 2565
124 . ประกาศทั่วไป MOIT17.1 มีบันทึกข้อความเสนอ แผนปฏิบัติการป้องกัน 14:01:00 - 17 มี.ค. 2565
125 . ประกาศทั่วไป MOIT16.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 14:06:00 - 16 มี.ค. 2565
126 . ประกาศทั่วไป MOIT16.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 14:05:00 - 16 มี.ค. 2565
127 . ประกาศทั่วไป MOIT16.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 14:04:00 - 16 มี.ค. 2565
128 . ประกาศทั่วไป MOIT16.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 14:03:00 - 16 มี.ค. 2565
129 . ประกาศทั่วไป MOIT16.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 14:02:00 - 16 มี.ค. 2565
130 . ประกาศทั่วไป MOIT16.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 14:01:00 - 16 มี.ค. 2565
131 . ประกาศทั่วไป MOIT15.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10:15:00 - 16 มี.ค. 2565
132 . ประกาศทั่วไป MOIT15.4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. 10:14:00 - 16 มี.ค. 2565
133 . ประกาศทั่วไป MOIT15.3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ระหว่างหน่วยงานของร... 10:13:00 - 16 มี.ค. 2565
134 . ประกาศทั่วไป MOIT15.2 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ 10:12:00 - 16 มี.ค. 2565
135 . ประกาศทั่วไป MOIT15.1 มีบันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่... 10:11:00 - 16 มี.ค. 2565
136 . ประกาศทั่วไป MOIT14.4.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10:09:00 - 16 มี.ค. 2565
137 . ประกาศทั่วไป MOIT14.4.2 รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม / คำสั่ง / หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบ... 10:08:00 - 16 มี.ค. 2565
138 . ประกาศทั่วไป MOIT14.4.1 มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม คำสั่ง หรือประกาศ เร... 10:07:00 - 16 มี.ค. 2565
139 . ประกาศทั่วไป MOIT14.6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10:06:00 - 16 มี.ค. 2565
140 . ประกาศทั่วไป MOIT14.5 มีภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 10:05:00 - 16 มี.ค. 2565
141 . ประกาศทั่วไป MOIT14.4 มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 10:04:00 - 16 มี.ค. 2565
142 . ประกาศทั่วไป MOIT14.3 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 10:03:00 - 16 มี.ค. 2565
143 . ประกาศทั่วไป MOIT14.2 มีคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ มีการกำหนดกลไกการกำกับติด... 10:01:00 - 16 มี.ค. 2565
144 . ประกาศทั่วไป MOIT14.1 มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ เรื่องการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสร... 10:00:00 - 16 มี.ค. 2565
145 . ประกาศทั่วไป MOIT13.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 13:16:00 - 15 มี.ค. 2565
146 . ประกาศทั่วไป MOIT13.2 มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแ... 13:15:00 - 15 มี.ค. 2565
147 . ประกาศทั่วไป MOIT13.1 มีบันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการ 13:14:00 - 15 มี.ค. 2565
148 . ประกาศทั่วไป MOIT13.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 13:13:00 - 15 มี.ค. 2565
149 . ประกาศทั่วไป MOIT13.3 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 13:12:00 - 15 มี.ค. 2565
150 . ประกาศทั่วไป MOIT13.2 มีคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ 13:11:00 - 15 มี.ค. 2565
151 . ประกาศทั่วไป MOIT13.1 มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ 13:10:00 - 15 มี.ค. 2565
152 . ประกาศทั่วไป MOIT12.7 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 13:06:00 - 15 มี.ค. 2565
153 . ประกาศทั่วไป MOIT12.6 ขออนุญาตนำเผยแพร่ 13:05:00 - 15 มี.ค. 2565
154 . ประกาศทั่วไป MOIT12.5 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 13:04:00 - 15 มี.ค. 2565
155 . ประกาศทั่วไป MOIT12.4 มีรายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่... 13:03:00 - 15 มี.ค. 2565
156 . ประกาศทั่วไป MOIT12.2 และ 12.3 มีรายงานประชุมโครงการ 13:02:00 - 15 มี.ค. 2565
157 . ประกาศทั่วไป MOIT12.1.2 โครงการ / กิจกรรม 13:01:00 - 15 มี.ค. 2565
158 . ประกาศทั่วไป MOIT12.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไ... 13:00:00 - 15 มี.ค. 2565
159 . ประกาศทั่วไป ไตรมาส 4 MOIT11.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 10:09:00 - 14 มี.ค. 2565
160 . ประกาศทั่วไป ไตรมาส 4 MOIT11.3.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 10:08:00 - 14 มี.ค. 2565
161 . ประกาศทั่วไป ไตรมาส 4 MOIT11.3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริก... 10:07:00 - 14 มี.ค. 2565
162 . ประกาศทั่วไป ไตรมาส 4 MOIT11.2 มีบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงาน 10:06:00 - 14 มี.ค. 2565
163 . ประกาศทั่วไป ไตรมาส 4 MOIT11.1 มีบันทึกข้อความรายงาน 10:05:00 - 14 มี.ค. 2565
164 . ประกาศทั่วไป MOIT11.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10:04:00 - 14 มี.ค. 2565
165 . ประกาศทั่วไป MOIT11.3.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 10:03:00 - 14 มี.ค. 2565
166 . ประกาศทั่วไป MOIT11.3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้า... 10:02:00 - 14 มี.ค. 2565
167 . ประกาศทั่วไป MOIT11.2 มีบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห... 10:01:00 - 14 มี.ค. 2565
168 . ประกาศทั่วไป MOIT11.1 มีบันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเ... 10:00:00 - 14 มี.ค. 2565
169 . ประกาศทั่วไป MOIT10.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 15:07:00 - 11 มี.ค. 2565
170 . ประกาศทั่วไป MOIT10.3 มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน 15:06:00 - 11 มี.ค. 2565
171 . ประกาศทั่วไป MOIT10.2 มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 14:53:00 - 11 มี.ค. 2565
172 . ประกาศทั่วไป MOIT10.1 มีคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้า... 14:52:00 - 11 มี.ค. 2565
173 . ประกาศทั่วไป MOIT9.6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 16:10:00 - 10 มี.ค. 2565
174 . ประกาศทั่วไป MOIT9.5 มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน 16:06:00 - 10 มี.ค. 2565
175 . ประกาศทั่วไป MOIT9.4 มีรายงานการอบรมให้ความรู้ 16:05:00 - 10 มี.ค. 2565
176 . ประกาศทั่วไป MOIT9.3 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร 16:04:00 - 10 มี.ค. 2565
177 . ประกาศทั่วไป MOIT9.2 มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม 16:03:00 - 10 มี.ค. 2565
178 . ประกาศทั่วไป MOIT9.1.2 โครงการ 16:02:00 - 10 มี.ค. 2565
179 . ประกาศทั่วไป MOIT9.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 16:01:00 - 10 มี.ค. 2565
180 . ประกาศทั่วไป MOIT8.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ รอบ เมย. 65 15:40:00 - 10 มี.ค. 2565
181 . ประกาศทั่วไป ประกาศ ลจช ดีเด่น รอบ 1 เมย 65 15:29:00 - 10 มี.ค. 2565
182 . ประกาศทั่วไป ประกาศ พกส ดีเด่น รอบ 1 เมย 65 15:28:00 - 10 มี.ค. 2565
183 . ประกาศทั่วไป ประกาศ ขรก ดีเด่น รอบ 1 เมย 65 15:27:00 - 10 มี.ค. 2565
184 . ประกาศทั่วไป MOIT8.1 มีบันทึกข้อความลงนาม เมย 65 15:26:00 - 10 มี.ค. 2565
185 . ประกาศทั่วไป MOIT8.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ 15:25:00 - 10 มี.ค. 2565
186 . ประกาศทั่วไป ประกาศ ลจช ดีเด่น รอบ 1 ตค 64 15:24:00 - 10 มี.ค. 2565
187 . ประกาศทั่วไป ประกาศ พกส ดีเด่น รอบ 1 ตค 64 15:23:00 - 10 มี.ค. 2565
188 . ประกาศทั่วไป ประกาศ ขรก ดีเด่น รอบ 1 ตค 64 15:22:00 - 10 มี.ค. 2565
189 . ประกาศทั่วไป MOIT8.1 มีบันทึกข้อความลงนาม 15:21:00 - 10 มี.ค. 2565
190 . ประกาศทั่วไป MOIT7.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ 15:11:00 - 10 มี.ค. 2565
191 . ประกาศทั่วไป MOIT7.4 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ ... 15:10:00 - 10 มี.ค. 2565
192 . ประกาศทั่วไป MOIT7.3 มีหลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ... 15:09:00 - 10 มี.ค. 2565
193 . ประกาศทั่วไป MOIT7.2 มีประกาศมาตรการการบริหารผล 15:08:00 - 10 มี.ค. 2565
194 . ประกาศทั่วไป MOIT7.1 มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ 15:07:00 - 10 มี.ค. 2565
195 . ประกาศทั่วไป MOIT6.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ 15:06:00 - 10 มี.ค. 2565
196 . ประกาศทั่วไป MOIT6.2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 15:05:00 - 10 มี.ค. 2565
197 . ประกาศทั่วไป MOIT6.2.1 บันทึกข้อความลงนามแผน 15:04:00 - 10 มี.ค. 2565
198 . ประกาศทั่วไป MOIT6.1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 15:03:00 - 10 มี.ค. 2565
199 . ประกาศทั่วไป MOIT6.1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 15:02:00 - 10 มี.ค. 2565
200 . ประกาศทั่วไป MOIT6.1.1 มีบันทึกข้อความลงนาม 15:01:00 - 10 มี.ค. 2565
201 . ประกาศทั่วไป MOIT5.3.4 แบบฟอร์ม รายงานจัดซื้อ ไตรมาส4 14:48:00 - 10 มี.ค. 2565
202 . ประกาศทั่วไป MOIT5.3.3 แบบฟอร์ม รายงานจัดซื้อ ไตรมาส3 14:47:00 - 10 มี.ค. 2565
203 . ประกาศทั่วไป MOIT5.1.2 บันทึกข้อความ รายงานจัดซื้อ ไตรมาส 3 14:46:00 - 10 มี.ค. 2565
204 . ประกาศทั่วไป MOIT5.3.1 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 14:45:00 - 10 มี.ค. 2565
205 . ประกาศทั่วไป MOIT 5.1.1 บันทึกข้อความ รายงานจัดซื้อ 14:44:00 - 10 มี.ค. 2565
206 . ประกาศทั่วไป แบบ สขร กันยายน 65 14:41:00 - 10 มี.ค. 2565
207 . ประกาศทั่วไป แบบ สขร สิงหาคม 65 14:40:00 - 10 มี.ค. 2565
208 . ประกาศทั่วไป แบบ สขร กรกฎาคม 65 14:39:00 - 10 มี.ค. 2565
209 . ประกาศทั่วไป แบบ สขร มิถุนายน 65 14:38:00 - 10 มี.ค. 2565
210 . ประกาศทั่วไป แบบ สขร พฤษภาคม 65 14:37:00 - 10 มี.ค. 2565
211 . ประกาศทั่วไป แบบ สขร เมษายน 65 14:36:00 - 10 มี.ค. 2565
212 . ประกาศทั่วไป แบบ สขร มีนาคม 65 14:35:00 - 10 มี.ค. 2565
213 . ประกาศทั่วไป แบบ สขร กุมภาพันธ์ 65 14:34:00 - 10 มี.ค. 2565
214 . ประกาศทั่วไป แบบ สขร มกราคม 65 14:33:00 - 10 มี.ค. 2565
215 . ประกาศทั่วไป แบบ สขร ธันวาคม 64 14:32:00 - 10 มี.ค. 2565
216 . ประกาศทั่วไป แบบ สขร พฤศจิกายน 64 14:31:00 - 10 มี.ค. 2565
217 . ประกาศทั่วไป แบบ สขร ตุลาคม 64 14:30:00 - 10 มี.ค. 2565
218 . ประกาศทั่วไป MOIT5.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11:03:00 - 15 ธ.ค. 2564
219 . ประกาศทั่วไป MOIT5.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต... 11:01:00 - 15 ธ.ค. 2564
220 . ประกาศทั่วไป MOIT4 3.3 แบบฟอร์ม ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 08:59:00 - 15 ธ.ค. 2564
221 . ประกาศทั่วไป MOIT4 3.2 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ 08:58:00 - 15 ธ.ค. 2564
222 . ประกาศทั่วไป MOIT4 3.1 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 08:57:00 - 15 ธ.ค. 2564
223 . ประกาศทั่วไป MOIT4 2.3 แบบฟอร์มปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 08:32:00 - 15 ธ.ค. 2564
224 . ประกาศทั่วไป MOIT4 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 65 08:31:00 - 15 ธ.ค. 2564
225 . ประกาศทั่วไป MOIT4 2.1 บันทึกข้อความ รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 65 08:30:00 - 15 ธ.ค. 2564
226 . ประกาศทั่วไป MOIT4.1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11:01:00 - 02 ธ.ค. 2564
227 . ประกาศทั่วไป MOIT4.1.4 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ 11:00:00 - 02 ธ.ค. 2564
228 . ประกาศทั่วไป MOIT4.1.3 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน จัดสรร รอบ2 10:59:00 - 02 ธ.ค. 2564
229 . ประกาศทั่วไป MOIT4.1.3 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... 10:58:00 - 02 ธ.ค. 2564
230 . ประกาศทั่วไป MOIT4.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ รอบที่ 2 ปี 2565 10:57:00 - 02 ธ.ค. 2564
231 . ประกาศทั่วไป MOIT4.1.2 มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน 10:56:00 - 02 ธ.ค. 2564
232 . ประกาศทั่วไป MOIT4.1.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไ... 10:55:00 - 02 ธ.ค. 2564
233 . ประกาศทั่วไป MOIT3.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11:12:00 - 19 พ.ย. 2564
234 . ประกาศทั่วไป MOIT3.2 มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ... 11:11:00 - 19 พ.ย. 2564
235 . ประกาศทั่วไป MOIT3.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต... 11:10:00 - 19 พ.ย. 2564
236 . ประกาศทั่วไป MOIT2.17.5 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร 14:23:00 - 18 พ.ย. 2564
237 . ประกาศทั่วไป MOIT2.16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 14:22:00 - 18 พ.ย. 2564
238 . ประกาศทั่วไป MOIT2.15 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริก... 14:21:00 - 18 พ.ย. 2564
239 . ประกาศทั่วไป MOIT2.14 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ตาม พรบ.ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ... 14:20:00 - 18 พ.ย. 2564
240 . ประกาศทั่วไป MOIT2.14 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ตาม พรบ.ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 14:20:00 - 18 พ.ย. 2564
241 . ประกาศทั่วไป MOIT2.13 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 14:19:00 - 18 พ.ย. 2564
242 . ประกาศทั่วไป MOIT2.13 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 14:19:00 - 18 พ.ย. 2564
243 . ประกาศทั่วไป MOIT2.12 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 14:18:00 - 18 พ.ย. 2564
244 . ประกาศทั่วไป MOIT2.11 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ 14:17:00 - 18 พ.ย. 2564
245 . ประกาศทั่วไป MOIT2.10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีข... 14:16:00 - 18 พ.ย. 2564
246 . ประกาศทั่วไป MOIT2.9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 14:15:00 - 18 พ.ย. 2564
247 . ประกาศทั่วไป MOIT2.4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 14:10:00 - 18 พ.ย. 2564
248 . ประกาศทั่วไป MOIT2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 14:09:00 - 18 พ.ย. 2564
249 . ประกาศทั่วไป MOIT2.1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 14:08:00 - 18 พ.ย. 2564
250 . ประกาศทั่วไป MOIT2.1.2 นโยบายของผู้บริหาร 14:02:00 - 18 พ.ย. 2564
251 . ประกาศทั่วไป MOIT2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 14:00:00 - 18 พ.ย. 2564
252 . ประกาศทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์ 14:31:00 - 16 พ.ย. 2564
253 . ประกาศทั่วไป MOIT1 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10:44:00 - 16 พ.ย. 2564
254 . ประกาศทั่วไป MOIT1 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่ว... 10:43:00 - 16 พ.ย. 2564
255 . ประกาศทั่วไป MOIT1 2.1 มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่... 10:42:00 - 16 พ.ย. 2564
256 . ประกาศทั่วไป MOIT1 1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10:33:00 - 16 พ.ย. 2564
257 . ประกาศทั่วไป MOIT1 1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอี... 10:32:00 - 16 พ.ย. 2564
258 . ประกาศทั่วไป MOIT1 1.2 มีคำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล... 10:31:00 - 16 พ.ย. 2564
259 . ประกาศทั่วไป MOIT1 1.1 มีบันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน... 10:30:00 - 16 พ.ย. 2564
260 . ประกาศทั่วไป ประกาศ แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและ... 14:45:00 - 14 มิ.ย. 2564
261 . ประกาศทั่วไป EB24.5 18:06:00 - 15 มี.ค. 2564
262 . ประกาศทั่วไป EB24.4 18:05:00 - 15 มี.ค. 2564
263 . ประกาศทั่วไป EB24.3 18:02:00 - 15 มี.ค. 2564
264 . ประกาศทั่วไป EB24.2 18:01:00 - 15 มี.ค. 2564
265 . ประกาศทั่วไป EB24.1 18:00:00 - 15 มี.ค. 2564
266 . ประกาศทั่วไป เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 17:38:00 - 15 มี.ค. 2564
267 . ประกาศทั่วไป EB23.4 17:37:00 - 15 มี.ค. 2564
268 . ประกาศทั่วไป EB23.3 17:36:00 - 15 มี.ค. 2564
269 . ประกาศทั่วไป EB23.2 17:35:00 - 15 มี.ค. 2564
270 . ประกาศทั่วไป EB23.1 17:34:00 - 15 มี.ค. 2564
271 . ประกาศทั่วไป EB22.5 17:24:00 - 15 มี.ค. 2564
272 . ประกาศทั่วไป EB22.4 17:23:00 - 15 มี.ค. 2564
273 . ประกาศทั่วไป EB22.3 17:22:00 - 15 มี.ค. 2564
274 . ประกาศทั่วไป EB22.2 17:21:00 - 15 มี.ค. 2564
275 . ประกาศทั่วไป EB22 1.2 โครงการ 17:20:00 - 15 มี.ค. 2564
276 . ประกาศทั่วไป EB22 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ 17:19:00 - 15 มี.ค. 2564
277 . ประกาศทั่วไป EB21.5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม 17:14:00 - 15 มี.ค. 2564
278 . ประกาศทั่วไป EB21.4 รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วย... 17:13:00 - 15 มี.ค. 2564
279 . ประกาศทั่วไป EB21.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร 17:12:00 - 15 มี.ค. 2564
280 . ประกาศทั่วไป EB21.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุ... 17:11:00 - 15 มี.ค. 2564
281 . ประกาศทั่วไป EB21 1.2 โครงการ 17:10:00 - 15 มี.ค. 2564
282 . ประกาศทั่วไป EB21 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 17:08:00 - 15 มี.ค. 2564
283 . ประกาศทั่วไป EB20.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัต... 16:23:00 - 15 มี.ค. 2564
284 . ประกาศทั่วไป EB20.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 16:22:00 - 15 มี.ค. 2564
285 . ประกาศทั่วไป EB20.2 แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตาม... 16:21:00 - 15 มี.ค. 2564
286 . ประกาศทั่วไป EB20.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บ... 16:20:00 - 15 มี.ค. 2564
287 . ประกาศทั่วไป EB19.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไ... 11:21:00 - 15 มี.ค. 2564
288 . ประกาศทั่วไป EB19.3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 11:20:00 - 15 มี.ค. 2564
289 . ประกาศทั่วไป EB19.2 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วย... 11:19:00 - 15 มี.ค. 2564
290 . ประกาศทั่วไป EB19.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโย... 11:18:00 - 15 มี.ค. 2564
291 . ประกาศทั่วไป EB18 2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็... 11:05:00 - 14 มี.ค. 2564
292 . ประกาศทั่วไป EB18 แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 11:04:00 - 14 มี.ค. 2564
293 . ประกาศทั่วไป EB18 แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม... 11:03:00 - 14 มี.ค. 2564
294 . ประกาศทั่วไป EB18 2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรม... 11:02:00 - 14 มี.ค. 2564
295 . ประกาศทั่วไป EB18 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็... 11:01:00 - 14 มี.ค. 2564
296 . ประกาศทั่วไป EB18 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 11:00:00 - 14 มี.ค. 2564
297 . ประกาศทั่วไป EB17.3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลั... 15:12:00 - 13 มี.ค. 2564
298 . ประกาศทั่วไป EB17.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... 15:11:00 - 13 มี.ค. 2564
299 . ประกาศทั่วไป EB17.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและล... 15:10:00 - 13 มี.ค. 2564
300 . ประกาศทั่วไป EB16.4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 13:43:00 - 13 มี.ค. 2564
301 . ประกาศทั่วไป EB16.3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการในไตรมาสที... 13:42:00 - 13 มี.ค. 2564
302 . ประกาศทั่วไป EB16.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 13:41:00 - 13 มี.ค. 2564
303 . ประกาศทั่วไป EB16.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญ... 13:40:00 - 13 มี.ค. 2564
304 . ประกาศทั่วไป EB15.4 หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. 13:13:00 - 13 มี.ค. 2564
305 . ประกาศทั่วไป EB15.3 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ 13:12:00 - 13 มี.ค. 2564
306 . ประกาศทั่วไป EB15.2 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้... 13:11:00 - 13 มี.ค. 2564
307 . ประกาศทั่วไป EB15.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บ... 13:10:00 - 13 มี.ค. 2564
308 . ประกาศทั่วไป EB14.4 หนังสือแจ้งเวียน 13:04:00 - 13 มี.ค. 2564
309 . ประกาศทั่วไป EB14.3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ... 13:02:00 - 13 มี.ค. 2564
310 . ประกาศทั่วไป EB14.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ 13:01:00 - 13 มี.ค. 2564
311 . ประกาศทั่วไป EB14.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาต 13:00:00 - 13 มี.ค. 2564
312 . ประกาศทั่วไป EB13.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกัน... 12:23:00 - 13 มี.ค. 2564
313 . ประกาศทั่วไป EB13.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 12:22:00 - 13 มี.ค. 2564
314 . ประกาศทั่วไป EB13.2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 12:21:00 - 13 มี.ค. 2564
315 . ประกาศทั่วไป EB13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพ... 12:20:00 - 13 มี.ค. 2564
316 . ประกาศทั่วไป EB12.6 12:15:00 - 13 มี.ค. 2564
317 . ประกาศทั่วไป EB12.5 12:14:00 - 13 มี.ค. 2564
318 . ประกาศทั่วไป EB12.4 12:13:00 - 13 มี.ค. 2564
319 . ประกาศทั่วไป EB12.3 12:12:00 - 13 มี.ค. 2564
320 . ประกาศทั่วไป EB12.2 12:11:00 - 13 มี.ค. 2564
321 . ประกาศทั่วไป EB12 1.2 12:10:00 - 13 มี.ค. 2564
322 . ประกาศทั่วไป EB12 1.1 12:09:00 - 13 มี.ค. 2564
323 . ประกาศทั่วไป EB 11 บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรี... 12:01:00 - 13 มี.ค. 2564
324 . ประกาศทั่วไป EB10.4 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน 11:28:00 - 13 มี.ค. 2564
325 . ประกาศทั่วไป 10.3 12 เดือน สรุปข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 11:11:00 - 13 มี.ค. 2564
326 . ประกาศทั่วไป 10.3 6 เดือน สรุปข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 11:10:00 - 13 มี.ค. 2564
327 . ประกาศทั่วไป EB10.2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร... 11:06:00 - 13 มี.ค. 2564
328 . ประกาศทั่วไป EB10.1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้า... 11:05:00 - 13 มี.ค. 2564
329 . ประกาศทั่วไป EB9 5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม 09:04:00 - 13 มี.ค. 2564
330 . ประกาศทั่วไป EB9 4. รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างแ... 09:03:00 - 13 มี.ค. 2564
331 . ประกาศทั่วไป EB9 3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท... 09:02:00 - 13 มี.ค. 2564
332 . ประกาศทั่วไป EB9.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการ... 09:01:00 - 13 มี.ค. 2564
333 . ประกาศทั่วไป EB9 1.2 โครงการ 09:00:00 - 13 มี.ค. 2564
334 . ประกาศทั่วไป EB 9 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 08:59:00 - 13 มี.ค. 2564
335 . ประกาศทั่วไป EB 8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับ... 14:28:00 - 12 มี.ค. 2564
336 . ประกาศทั่วไป EB8.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระ... 14:07:00 - 12 มี.ค. 2564
337 . ประกาศทั่วไป EB 8 ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ... 13:13:00 - 12 มี.ค. 2564
338 . ประกาศทั่วไป EB 8 ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ... 13:12:00 - 12 มี.ค. 2564
339 . ประกาศทั่วไป EB7 5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 11:45:00 - 12 มี.ค. 2564
340 . ประกาศทั่วไป EB7.4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. ... 11:00:00 - 12 มี.ค. 2564
341 . ประกาศทั่วไป EB7.2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้า... 11:03:00 - 11 มี.ค. 2564
342 . ประกาศทั่วไป EB7.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง 11:02:00 - 11 มี.ค. 2564
343 . ประกาศทั่วไป EB6.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 11:01:00 - 11 มี.ค. 2564
344 . ประกาศทั่วไป EB6.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงา... 11:00:00 - 11 มี.ค. 2564
345 . ประกาศทั่วไป EB 5.2 10:57:00 - 11 มี.ค. 2564
346 . ประกาศทั่วไป EB5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเ... 10:56:00 - 11 มี.ค. 2564
347 . ประกาศทั่วไป ชุดจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 ชุดที่ 2 16:16:00 - 09 มี.ค. 2564
348 . ประกาศทั่วไป ชุดจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 ชุดที่ 1 16:15:00 - 09 มี.ค. 2564
349 . ประกาศทั่วไป ชุดจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 ชุดที่ 2 16:14:00 - 09 มี.ค. 2564
350 . ประกาศทั่วไป ชุดจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 ชุดที่ 1 16:13:00 - 09 มี.ค. 2564
351 . ประกาศทั่วไป ชุดจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ชุดที่ 2 16:12:00 - 09 มี.ค. 2564
352 . ประกาศทั่วไป ชุดจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ชุดที่ 1 16:11:00 - 09 มี.ค. 2564
353 . ประกาศทั่วไป ชุดจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ชุดที่ 2 16:10:00 - 09 มี.ค. 2564
354 . ประกาศทั่วไป ชุดจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ชุดที่ 1 16:09:00 - 09 มี.ค. 2564
355 . ประกาศทั่วไป EB4 3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 15:46:00 - 09 มี.ค. 2564
356 . ประกาศทั่วไป EB4 3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง... 15:43:00 - 09 มี.ค. 2564
357 . ประกาศทั่วไป EB4 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประ... 15:41:00 - 09 มี.ค. 2564
358 . ประกาศทั่วไป EB4 2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไ... 14:58:00 - 09 มี.ค. 2564
359 . ประกาศทั่วไป EB4 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บ... 14:37:00 - 09 มี.ค. 2564
360 . ประกาศทั่วไป EB3.1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผ... 14:31:00 - 09 มี.ค. 2564
361 . ประกาศทั่วไป EB3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... 14:31:00 - 09 มี.ค. 2564
362 . ประกาศทั่วไป EB 2.9.5 16:31:00 - 08 มี.ค. 2564
363 . ประกาศทั่วไป EB 2.9.3 16:30:00 - 08 มี.ค. 2564
364 . ประกาศทั่วไป EB2.8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 16:29:00 - 08 มี.ค. 2564
365 . ประกาศทั่วไป EB2.7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 16:28:00 - 08 มี.ค. 2564
366 . ประกาศทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์ 15:41:00 - 08 มี.ค. 2564
367 . ประกาศทั่วไป EB1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11:46:00 - 08 มี.ค. 2564
368 . ประกาศทั่วไป ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 16:14:00 - 22 ธ.ค. 2563
369 . ประกาศทั่วไป สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 14:17:00 - 14 ธ.ค. 2563
370 . ประกาศทั่วไป หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือก... 12:09:00 - 11 ธ.ค. 2563
371 . ประกาศทั่วไป ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวล... 11:56:00 - 11 ธ.ค. 2563
372 . ประกาศทั่วไป หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติ... 11:55:00 - 11 ธ.ค. 2563
373 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 13:10:00 - 09 ธ.ค. 2563
374 . ประกาศทั่วไป หนังสือจัดสรรงบประมาณปีงบ 64 12:10:00 - 09 ธ.ค. 2563
375 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 12:07:00 - 09 ธ.ค. 2563
376 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12:06:00 - 09 ธ.ค. 2563
377 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 12:06:00 - 09 ธ.ค. 2563
378 . ประกาศทั่วไป คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและคู่มือทุจริต 10:33:00 - 08 ธ.ค. 2563
379 . ประกาศทั่วไป ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น ... 11:30:00 - 07 ธ.ค. 2563
380 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธ... 10:11:00 - 07 ธ.ค. 2563
381 . ประกาศทั่วไป คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์... 09:54:00 - 07 ธ.ค. 2563
382 . ประกาศทั่วไป หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนว... 12:18:00 - 01 ต.ค. 2563
383 . ประกาศทั่วไป คำสั่งปลดปิด 12:01:00 - 01 ต.ค. 2563
384 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 10:44:00 - 01 ต.ค. 2563
385 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส 1-4 09:50:00 - 26 ส.ค. 2563
386 . ประกาศทั่วไป การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนประจำปีของหน่วยงาน 14:36:00 - 25 ส.ค. 2563
387 . ประกาศทั่วไป การกำกับติดตามและรายงานสรุปข้อร้องเรียน รอบ 12 เดือน 09:00:00 - 25 ส.ค. 2563
388 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการติดตามโครงการ พชอ. อำเภอบ้านม่วง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 13:57:00 - 03 ส.ค. 2563
389 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมและรายงานผลการกำกับติดตามตามแผน 09:53:00 - 11 มิ.ย. 2563
390 . ประกาศทั่วไป ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก 15:42:00 - 01 ม.ย. 2563
391 . ประกาศทั่วไป การกำกับติดตามและรายงานสรุปข้อร้องเรียน รอบ 6 เดือน 08:54:00 - 31 มี.ค. 2563
392 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินมาตรการป้องกันการทุจริต 16:09:00 - 15 มี.ค. 2563
393 . ประกาศทั่วไป โครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 15:21:00 - 04 มี.ค. 2563
394 . ประกาศทั่วไป การเข้าถึงการรับบริการของประชาชน 09:37:00 - 04 มี.ค. 2563
395 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกัน 16:05:00 - 02 มี.ค. 2563
396 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 16:33:00 - 13 ก.พ. 2563
397 . ประกาศทั่วไป โครงการประชุมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) /รายงานการประชุม/แผนติดตาม อำเภอบ... 14:05:00 - 22 ม.ค. 2563
398 . ประกาศทั่วไป ชมรม STRONG รายงานการประชุม 10:03:00 - 10 ม.ค. 2563
399 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการ ปีงบ 2563 14:15:00 - 06 ธ.ค. 2562
400 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กา... 13:22:00 - 02 ธ.ค. 2562
401 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการ คปสอ.บ้านม่วง ปีงบ 2563 และแผนปฏิบัติการ สสอ.บ้านม่วง ปีงบ 2563 10:46:00 - 15 พ.ย. 2562
402 . ประกาศทั่วไป แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 17:15:00 - 08 พ.ย. 2562
403 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 15:18:00 - 08 พ.ย. 2562
404 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อ... 13:47:00 - 08 พ.ย. 2562
405 . ประกาศทั่วไป คู่มือระบบป้องกัน ตรวจสอบเพื่อป้องกัน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 15:46:00 - 07 พ.ย. 2562
406 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อตกลงร่วมมิในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 13:55:00 - 31 ต.ค. 2562
407 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 15:28:00 - 30 ต.ค. 2562
408 . ประกาศทั่วไป การจัดตั้งกลุ่มไลน์ STRONG สสอ.บ้านม่วง กฎระเบียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 11:46:00 - 30 ต.ค. 2562
409 . ประกาศทั่วไป การเข้าถึงการรับบริการของประชาชน 14:00:00 - 07 ต.ค. 2562
410 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 15:17:00 - 01 ต.ค. 2562
411 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงาน คปสอ.บ้านม่วง 11:06:00 - 01 ต.ค. 2562
412 . ประกาศทั่วไป คำสั่งแนวทางการเผยแพร่ 10:38:00 - 01 ต.ค. 2562
413 . ประกาศทั่วไป คำสั่งแนวทางและมาตรการกำกับการติดตามการป้องกันการรับสินบน 09:42:00 - 01 ต.ค. 2562
414 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ... 09:21:00 - 30 ก.ย. 2562
415 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินการร้องเรียน รอบการประเมิน 11 เดือน 14:40:00 - 16 ส.ค. 2562
416 . ประกาศทั่วไป รายการขายทอดตลาด 14:33:00 - 24 ม.ย. 2562
417 . ประกาศทั่วไป การเข้าถึงการรับบริการของประชาชน 10:19:00 - 01 ต.ค. 2561
418 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 14:50:00 - 31 ก.ค 2561
419 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน เดือน กรกฏาคม 11:10:00 - 30 ก.ค 2561
420 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออก ม.8 ต.ดงหม้อทอง 05:32:00 - 10 ก.ค 2561
421 . ประกาศทั่วไป อารหารเป็นพิษ ต.หนองกวั่ง 05:32:00 - 10 ก.ค 2561
422 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออก ม.4 ต.โนนสะอาด 05:31:00 - 10 ก.ค 2561
423 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออก ม.2 ต.มาย 05:31:00 - 10 ก.ค 2561
424 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออก ม.2 ต.หนองกวั่ง 05:30:00 - 10 ก.ค 2561
425 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออก ม.6 ต.หนองกวั่ง 05:29:00 - 10 ก.ค 2561
426 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออก ม.2 ต.บ่อแก้ว 05:28:00 - 10 ก.ค 2561
427 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออก ม.5 ต.ดงหม้อทองใต้ 05:27:00 - 10 ก.ค 2561
428 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออก ม.7 ต.ดงหม้อทองใต้ 05:27:00 - 10 ก.ค 2561
429 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออก ม.3 ต.ดงเหนือ 05:26:00 - 10 ก.ค 2561
430 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออก ม.7 ต.ดงเหนือ 05:26:00 - 10 ก.ค 2561
431 . ประกาศทั่วไป อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนรวมMMRต.หนองกวั่ง 05:24:00 - 10 ก.ค 2561
432 . ประกาศทั่วไป อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนรวมDTP2ต.หนองกวั่ง 05:23:00 - 10 ก.ค 2561
433 . ประกาศทั่วไป อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนรวมDTP้HB2ต.หนองกวั่ง 05:23:00 - 10 ก.ค 2561
434 . ประกาศทั่วไป อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนรวมDTPต.โนนสะอาด 05:22:00 - 10 ก.ค 2561
435 . ประกาศทั่วไป อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนรวมDTPต.หนองกวั่ง 05:20:00 - 10 ก.ค 2561
436 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน เดือน มิถุนายน 11:07:00 - 30 มิ.ย. 2561
437 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 14:34:00 - 29 มิ.ย. 2561
438 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 14:23:00 - 31 พ.ค. 2561
439 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน เดือน พฤษภาคม 11:02:00 - 31 พ.ค. 2561
440 . ประกาศทั่วไป ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 16:00:00 - 17 พ.ค. 2561
441 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 14:20:00 - 30 ม.ย. 2561
442 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน เดือน เมษายน 10:53:00 - 30 ม.ย. 2561
443 . ประกาศทั่วไป สรุปรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 16:50:00 - 24 ก.พ. 2561
444 . ประกาศทั่วไป โครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรม 16:15:00 - 18 ม.ค. 2561
445 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน 16:49:00 - 22 ธ.ค. 2560
446 . ประกาศทั่วไป ขั้นตอนการร้องเรียน 11:41:00 - 22 ธ.ค. 2560
447 . ประกาศทั่วไป สรุปรายงานการจัดซิ้อจัดจ้าง ปี 60 11:03:28 - 22 ธ.ค. 2560
448 . ประกาศทั่วไป คำส่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบภายใน 10:57:25 - 22 ธ.ค. 2560
449 . ประกาศทั่วไป แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้เสนองาน 10:53:41 - 22 ธ.ค. 2560
450 . ประกาศทั่วไป โครงการนิเทศ ติดตาม ควบคุมกำกับฯ 10:51:55 - 22 ธ.ค. 2560
451 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61 10:29:58 - 22 ธ.ค. 2560
452 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการการจัดสรรงบประมาณ ปี 61 10:28:18 - 22 ธ.ค. 2560
453 . ประกาศทั่วไป คำสั่งอำเภอบ้านม่วง 2558 14:43:00 - 18 ธ.ค. 2560
454 . ประกาศทั่วไป คำสั่งอำเภอบ้านม่วง 2558 14:41:00 - 18 ธ.ค. 2560
455 . ประกาศทั่วไป คำสั่งอำเภอบ้านม่วง 2559 14:40:00 - 18 ธ.ค. 2560
456 . ประกาศทั่วไป แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 14:39:00 - 18 ธ.ค. 2560
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : sso.banmuang@gmail.com โทร 042-794119 โทรสาร 042-794119
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : พัชรี นินันตัง